Kvalitetspolicy

Kvalitet är att uppfylla kundens krav och förväntningar.
Vår ambition är att hos våra kunder skapa förtroende för vår förmåga och vår vilja att motsvara ställda krav och förväntningar.
Kvaliteten i all vår verksamhet skall vara sådan att man som kund ses oss som förstahandsvalet av transportör.
Våra kvalitetsambitioner skall också vara kostnadseffektiva.

Detta åstadkoms genom att:
-Ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
-Ha motiverad personal, bra utrustning och utföra arbetet rätt från början och i rätt tid.
-Utföra transportuppdrag på överenskommen kvalitetsnivå
-Utöver kundkraven också beakta de krav som samhället ställer i form av lagar och
regelsystem